الیاف فولادی و خواص مکانیکی آن بر بتن سبک سازه ای حاوی سبکدانه ی اسکوریا

الیاف فولادی و خواص مکانیکی آن بر بتن سبک سازه ای حاوی سبکدانه ی اسکوریا تاریخچه ای از کارهای انجام شده: الیاف فولادی و خواص مکانیکی آن بر بتن سبک سازه ای حاوی سبکدانه ی اسکوریا | با بررسی کارهای گذشتگان این نتیجه حاصل شده است که ایده ی استفاده از الیاف از روزگاران باستان […]

ادامه مطلب