اهداف معماری پایدار

اهمیت دادن به زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید ویا کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی های سوختی و حد اکثر به کارگیری انرژی های طبیعی، حداقل تخریب محیط زیست، بهبود فیزیکی […]

ادامه مطلب