بام سبزدرساختمان

بام سبزدرساختمان | بام سبز،یک سیستم سبک وزن مهندسی ساز با پوش گیاهی به شمار می رود که روي سقف خانه ساخته شده و گاهی اوقات سقف هاي “اکوزیستی”یا “باغ در بام”حتی باغ هایی رو به آسمان کشیده شده نیز نامیده می شوند. این بام در حقیقت یک سطح زنده از گیاهان رویشی در لایه […]

ادامه مطلب