بتن خودتراکم

بتن خودتراکم انواع بتن خودتراکم: بتن خودتراکم | درحال حاضرسه دسته ازبتن های خودتراکم ازنظراستفاده از ماده روان کننده درآن شناخته شده است که به سه گروه ذیل تقسیم بندی می شوند: 1-بتن خودتراکم پودری 2-بتن خودتراکم دارای ماده اصلاح لزجت 3-بتن خودتراکم ترکیبی طرح اختلاط بتن خودتراکم: تاکنون محققین روش استانداردخاصی رابرای طرح مخلوط […]

ادامه مطلب