بتن سبکدانه وتاریخچه

بتن سبکدانه وتاریخچه | شناخت تاريخچه بتن سبكدانه و روند گسترش كاربرد آن در دنيا و همچنين موارد عمـومي اسـتفاده از آن بـه پـي بـردن پتانسـيل كاربرد بتن سبكدانه در ايران كمك مي .كند كاربرد بتن سبك بطور عمده در پل سازي، ساختمان سازي، صنايع پيش ساخته، سازه هاي فراساحلي و كشتي سازي مي باشد […]

ادامه مطلب