بتن سبک نانو

بتن سبک نانو بتن سبک نانو | اســتفاده از بتن سبک باعث سبک سازی بنا و مقاومت بیشتر آن در برابر زلزله خواهد شد.همچنین،استفاده از بتن سبک نانو در ســاختمان ازنظراقتصادی مقرون به صرفه است، زیرا به علت کاهش جرم،بارمرده ساختمان(وزنی که خود سازه دارد)، ابعادستون ها، تیرهاوضخامت سقف ها کاهش می یابد، که این […]

ادامه مطلب