بتن سبک هوادارچیست

بتن سبک هوادارچیست؟ بتن سبک هوادارچیست | بتن سبک هوادارباتزریق هوا درداخل اختلاط آب سیمان وموادکف زای غیرپروتئینی تولیدمی شودکه بااین روش می توان طیف وسیعی ازاین نوع بتن باوزن مخصوص300تا1600کیلوگرم برمترمکعب تولیدنمود که این امرخودگستره وسیعی ازکاربردهای آن رادربرابرجامعه مهندسی وصنعت ساختمان قرارداده است.بتن سبک هوادار درحالتی که هنوزگیرش آن انجام نشده به صورت […]

ادامه مطلب