بتن سبک وبتن گازی

بتن سبک بتن سبک وبتن گازی | بتن سبک، نوعی بتن داراي عامل منبسط کننـده اسـت کـه در حـین کـاهش وزن بـتن، حجـم آن را افـزایش مـی دهـد. ایـن بـتن از بـتن معمولی سبک وزن تر بوده و به سه گروه : 1-بتن بدون ریزدانه 2- بتن با سنگدانه هاي سـبک 3-بـتن هـوادار تقسیم مـی […]

ادامه مطلب