بتن سبک وتوسعه پایدار

بتن سبک وتوسعه پایدار بتن سبک وتوسعه پایدار | امروزه بحث سبکسازی سازه ها واستفاده بهینه ازمصرف انرژی ازاهمیت خاصی برخورداراست وشرط لازم برای حضورقدرتمنددرعرصه های جهانی ضرورت وجودیک طرح بهینه سازی درمصرف منابع مختلف انرژی درکشوراست ومی تواندتحول اقتصادی عظیمی به دنبال داشته باشد. استفاده ازموادومصالح روزیک امربدیهی واستاندارد درصنعت ساختمان می باشد.باتوجه به […]

ادامه مطلب