بتن سبک گازی

بتن سبک گازی بتن سبک گازی | بتن سبک، نوعی بتن داراي عامل منبسط کننـده اسـت کـه در حـین کـاهش وزن بـتن، حجـم آن را افـزایش مـی دهـد. ایـن بـتن از بـتن  معمولی ، سبک وزن تر بوده و به سه گروه -1 بتن بدون ریزدانه  ، -2 بتن با سنگدانه هاي سـبک و -3 […]

ادامه مطلب