بتن سبک یاسبکدانه

بتن سبک یاسبکدانه بتن سبک یاسبکدانه | بار مرده به عنوان بخش عمده اي از سيستم بارگذاري سازه، بر جذب نيروي ناشي از زلزله تاثير مستقيم دارد و كاستن آن منجر به كوچكترشدن ابعاد اعضاي سازه اي و غير سازه اي مي شود. اين مسئله در كشور زلزله خيزي مانند ايران بسيار حائز اهميت است. […]

ادامه مطلب