بتن های سبک سازه ای

بتن های سبک سازه ای بتن های سبک سازه ای | هدف ازاین تحقیق تهیه بتن سبک سازه ای بااستفاده ازسنگدانه های طبیعی وبهبودخواص مقاومتی آن به میزان مطلوب است.درواقع هدف،ساختن بتن سبکی است که علاوه برقابلیت اجرادرسقف،تیرها وستون ها، ازآن به علت دارابودن مقاومت مناسب به عنوان بتن اصلی سازه نیزاستفاده کرد.براساس بازدیدهاوکاوش های […]

ادامه مطلب