بتن وویژگی آن

بتن وویژگی آن اختلاط وبتن ریزی بتن وویژگی آن | تمام بتن بایدبه طورمکانیکی مخلوط شود تاباتوزیع یکنواخت مصالح،بتن باروانی مطلوب ودانسیته مقرربه دست آید.درعملیات پیمانه کردنواختلاط بتن،ترکیبات متنوعی رابرای تغذیه انواع گوناگون اجزای متشکل می توان به کاربرداماارجح آن است که نخست مقدارآب موردنیازبه داخل مخلوط کن ریخته شودوسپس سیمان،موادحباب زایاکف زا، دانه ها،کف […]

ادامه مطلب