بررسی تاثیرکانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن

بررسی تاثیرکانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن بررسی تاثیرکانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن | توده اصلی بتن راسنگ دانه های درشت وریزتشکیل می دهدوفعل وانفعال شیمیایی بین آب وسیمان سبب می شودکه شیره ای اطراف سنگدانه هاراپوشانده وباعث یکپارچه شدن وچسبیدن آنهابه یکدیگرگردد.این سنگ دانه هااسکلت اصلی بتن راتشکیل داده ونیروی واردبربتن راتحمل کنند.آب […]

ادامه مطلب