بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک

بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک | کنترل نوفه(صدای ناخواسته)درفضاهای مختلف ساختمان ازعوامل مهم طراحی ازنظرتامین محیط آکوستیکی مطلوب می باشد. چنانچه بنابه نیازطرح یامحدودیت های موجودفضاهایی باشرایط آکوستیکی مختلف درمجاورت یکدیگرقرارگیرند استفاده ازجداکننده هایی باصدابندی مناسب توصیه می گردد. مقدارصدابندی […]

ادامه مطلب