بلوک های فوق سبک

بلوک های فوق سبک این بلوک هادارای مزایایی است که این مزایاعبارتنداز: مزایای فنی: بلوک های فوق سبک | سبکی وزن،عایق دربرابرحرارت، عایق دربرابربرودت،عایق دربرابرصدا،استحکام وپایداری درمقابل زلزله،آتش سوزی وبسیاری مزایای دیگرازمحاسن بلوک های سیپورکس نسبت به سایرمصالح قدیمی نظیرآجرهای معمولی وآجرهای سفال می باشد. مزایای اجرایی:باتوجه به ابعادوسبکی وراحتی نصب بلوک های سیپورکس درهمه […]

ادامه مطلب