تحلیل غیرخطی ستون های بتن سبک

تحلیل غیرخطی ستون های بتن سبک تحلیل غیرخطی ستون های بتن سبک | بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن سبک مسلح با روش های عددی که به طور همزمان تحت اثر بارهای ثقلی و جانبی ناشی از زلزله قرار می گیرند، مستلزم مدل سازی صحیح و بکار گیری مدل های رفتاری مناسب می باشد. از […]

ادامه مطلب