جامعه ونیازآن به مسکن

جامعه ونیازآن به مسکن | امروزه با توانمندسازی شهرها و رو آوردن شهروندان و مسئولین به توسعه عمودی شهرها به دلیل کمبود زمین و مسکن از یک طرف و از طرف دیگر وجود محدودیت ها و امکانات رشد و توسعه شهرها در جهت افقی آن، ساخت مجتمع های مسکن مهر در سال 1386 در دستور […]

ادامه مطلب