جایگاه بتن هواداراتوکلاوشده دربتن های سبک

بر اساس طبقه بندي كلاسيك بتن هاي سبك شامل انواع زیرمی باشد: 1-بتن های دانه سبک 2-بتن های هواداریامخلخل 3-بتن های بدون ریزدانه جایگاه بتن هواداراتوکلاوشده دربتن های سبک | بتن هوادار اتوكلاو شده در زير مجموعه گروه دوم قرار مي گيرد. به شكل پيش ساخته (Pre-Fabricated)و در دو نوع مسلح وغير مسلح توليد مي […]

ادامه مطلب