خدمات ساختمان وصادرات

صادرات خدمات فنی و مهندسی: خدمات ساختمان وصادرات | صدور خدمات به معني به كارگیري و تركیب استعدادها در مدیریت دانش (من جمله دانش مهندسي)، تكنولوژي مهارت و یا مواد، توسط نیروي انساني در قالب شخصیت حقوقي یا حقیقي مقیم یك كشور براي تولید محصول یا ارائه خدمتي مطلوب و داراي قیمت معین، براي مصرف […]

ادامه مطلب