خواص بتن

خواص بتن: خواص بتن:درلحظات اولیه اختلاط ،بتن حالت خمیری شکل دارد وپس ازانجام عملیاتی ازقبیل ریختن آن درقالب متراکم کردن ونگهداری ازآن باگذشت برهه ای اززمان خودرامیگیردوسخت می شود درنهایت به شکل قالب خود درمی آید.بنابراین بتن دودوره عمر شامل حالت تازه وسخت شده دارد که باید درهردوره انتظاراتی راکه طراح سازه ازآن دارد برآورده […]

ادامه مطلب