خواص مهندسی بتن سبک ومیکروسیلیس

خواص مهندسی بتن سبک ومیکروسیلیس خواص مهندسی بتن سبک ومیکروسیلیس | بتن احتمالایکی ازمهم ترین مصالح ساختمانی درصنعت ابنیه وساختمان درجهان است وپس ازآب به عنوان پرمصرفترین ماده ازنظروزنی-حدود 6بیلیون تن درسال-شناخته شده است.درسازه ها بتنی،قسمت عمده ای باروارد برسازه راوزن خودبتن تشکیل می دهد.بنابراین کاهش وزن بتن فوایدقابل توجهی رادربردارد.این فوایدشامل کاهش بارمرده ساختمان […]

ادامه مطلب