دوام سازه های بتنی

دوام سازه های بتنی دوام سازه های بتنی | بتن به عنوان یکی ازپرمصرف ترین مصالح ساختمانی،سالهاست که درساخت انواع سازه های بتنی درکشورهای مختلف جهان به کاررفته است.دوام وعمرچنین سازه هایی درمقایسه باسازه های ساخته شده ازمصالح دیگروتاحدی جنبه های اقتصادی کاربردآن ،مصرف آن رابیش ازقبل افزایش داده است. استفاده ازمصالح نامناسب وغیراستاندارددربتن،عدم رعایت […]

ادامه مطلب