زلزله

زلزله سرزمین آریایی ها، ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از جمله ده کشور سانحه خیز در جهان بشمار می آید. زلزله، این پدیده طبیعی،که یکی از عوامل پیش بینی نشده در سطح جوامع مختلف به حساب می آید، 86 درصد خاک ایران ازجمله این سطوح زلزله خیز می باشد و عواملی چون افزایش […]

ادامه مطلب