سازه های بتنی وعمران

سازه های بتنی وعمران سازه های بتنی وعمران | یکی ازجنبه های اصلی نانو تکنولوژی ماهیت میان رشته ای آن است.تعامل این علم باعلم بتن می تواندنقظه عطفی درصنعت ساخت وسازایجادکند.هدف نهایی ازبررسی بتن در مقیاس نانو،یافتن نسلی جدیدازمصالح ساختمانی با عملکردهای بالاوخواصی جدیدومتفاوت نسبت به خواص مصالح معمولی است.بتن درمفهوم وسیع به هرماده یاترکیبی […]

ادامه مطلب