سبکدانه وخواص مکانیکی آن

سبکدانه وخواص مکانیکی آن سبکدانه وخواص مکانیکی آن | بتن خودتراکم باعمری درحدود 25سال زمینه سازحل بسیاری ازمشکلات سازه های بتنی، خصوصادرمقاطع باتراکم بالای میلگرد ونقاطی که لرزاندن  بتن امکان پذیرنیست گردیده است.بتن خودتراکم سبکنیزهماننذبتن خودتراکم معمولی بسیارروان است ونیازبه هیچ لرزاننذه ای نداردوتحت اثروزن خودمتراکم می گردد. درکاربردهای سازه ای وزن سازه به عنوان […]

ادامه مطلب