سورفکتانت

سورفکتانت سورفکتانت | در بررسي خصوصيات و ويژگي هاي بتن كفدار عوامل گوناگون موثر بر پايداري آنها مانند خواص فيزيكوشيميايي سيمان پرتلند ، مكمل هاي سيماني ، تركيب و مقدار مواد مخلوط شونده ، خصوصيات مصالح ريز و درشت ، مقدار آب و كيفيت آن ، مقدار و نوع سورفكتانت ها و ساير مواد شيميايي […]

ادامه مطلب