شناخت کلی وکارآمدازبتن گازیAAC

شناخت کلی وکارآمدازبتن گازیAAC شناخت کلی وکارآمدازبتن گازیAAC | بتن گازی ماده ای است که قزیب به70سال سابقه کاربردبه عنوان بتن سبک جهت تولیدبلوک های سبک ساختمان ویاپانل های سبک مسلح ساختمانی دارد.خواص مطلوب شامل جرم حجمی پایین، نسبت مناسب مقاومت به جرم حجمی،عایق بندی مناسب حرارتی وثبات حجمی(جمع شدگی ناشی ازخشک شدن) نسبتاپایین باعث […]

ادامه مطلب