صنعت بتن

صنعت بتن | نرخ رشد جمعیت با سرعت بسیار زیادی رو به افزایش است که نتیجه ی آن افزایش تقاضا برای واحدهای مسکونی بیشتر و درنتیجه نیاز به ساخت وساز بیشتر می باشد. در میان مصالح ساختمانی بتن به دلیل هزینه ی پایین ساخت، نگهداری و همچنین تطبیق پذیری آن با اشکال مختلف و دلخواه […]

ادامه مطلب