عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای

عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای وزن: عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای | همانگونه که میدانیم، جهت کاهش نیروهای زلزله یکی ازمهمترین مواردی که درطراحی ساختمان هابایدموردتوجه قرارگیرد،کاهش وزن ساختمان است .بامقایسه وزن مصالح موجود،بلوک هاوپانل های گچی،بلوک ها وپانل های بتن کفی،بلوک هاوپانل های بتن گازی وبلوک های سبک دانه ای توخالی دارای کمترین ئزن […]

ادامه مطلب