مدیریت شهری

مدیریت شهری به تمامی مراحل پیاده سازي مدیریت در کالبد و اجتماع شهر گفته می شود شهر به عنوان پیچیده ترین مصنوع بشر نیازمند مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراك ناشی از پیچیدگی هاست ، می بایست مدیریت شهري براي شهر برنامه ریزي شود و فعالیت هاي شهر سازمان یابد و فعالیت هاي انجام […]

ادامه مطلب