مسکن درکشور

مسکن درکشور بخش مسکن را می توان یکی از مهم ترین بخش های توسعه در یک جامعه دانست. این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی خود اثرات گسترده ای در ارایه ویژگی ها و سیمای جامعه به مفهوم عام دارد. مسکن از جمله مهمترین مباحث مطروحه در برنامه های توسعه […]

ادامه مطلب