مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن

مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن سیمان: مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن | سیمان ماده ای چسبنده است که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگروتشکیل دادن جسمی یکپارچه رادارامی باشد.سیمان 10الی12درصدحجم بتن راشامل می شود.سیمان ازترکیب مصالح آهکی،سیلیس،رس واکسیدهای معدنی دردمای1400تا1500درجه سانتیگرادساخته می شود. براساس ضوابط ومعیارهای […]

ادامه مطلب