مصالح هوشمند ساختمانی

مصالح هوشمند ساختمانی | به طور کلی مصالح ساختمانی موجود اعم از سنتی ، طبیعی و مصنوعی با توجه به خصوصیات آنها ، از جمله : نمود ظاهري ، بافت ، ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و فیزیکی ، اثر محیطی و … طبقه بندي می شوند.اما در طبقه بندي مصالح هوشمند علاوه بر در […]

ادامه مطلب