مفهوم ساختمان پاسخگو

مفهوم ساختمان پاسخگو | مفهوم ساختمان پاسخگو راه حل های طراحی هستند که به حفظ توازن مناسب بین شرایط داخلی مطلوب و عملکرد زیست محیطی از طریق کنترل واکنش ها و شکل دهی جامع به تغییرات در شرایط خارجی و یا داخلی و مداخله کاربران ساختمان می پردازد. مفاهیم ساختمان پاسخگو براساس پروسه طراحی چند […]

ادامه مطلب