میکروسیلیس وتاثیرآن برمقاومت بتن

میکروسیلیس وتاثیرآن برمقاومت بتن میکروسیلیس وتاثیرآن برمقاومت بتن | میکروسیلیس یکی از پوزولان های صنعتی می باشد.باتوجه به توسعه روزافزون استفاده کاربردی ازآن درکشوربه منظورافزایش مقاومت وکاهش نفوذپذیری بتن رشدچشمگیری پیانموده است. میکروسیلیس محصول مصنوعی حاصل ازکوره های قوسی الکتریکی درجریان تولیدفلزسیلسیم یاآلیاژفروسیلسیم است. این ماده باداشتن بیش از80درصدسیلیس باحالت غیرکریستالی وبه شکل ذرات بی […]

ادامه مطلب