نانوتکنولوژی دربتن

نانوتکنولوژی دربتن | علم نانو و مهندسی نانو که گاهی با عبارت به سازی نانویی در بتن بیان می شوند، عناوینی هستند که برای توصیف دو مسیردر تحقیقات نانوتکنولوژی در بتن استفاده می شوند. علم نانو مربوط است به اندازه گیری و توصیف ساختار موادپایه سیمانی در مقیاس نانو و میکرو برای درک بهتر رفتار […]

ادامه مطلب