نوآوری های بتن مسلح

نوآوری های بتن مسلح الف: استفاده از الیاف شیشه برای مسلح نمودن بتن: نوآوری های بتن مسلح | انهدام و زوال بتن به شدت به تشکیل ترک ها وریز ترک ها در اثر بارگذاری یا تأثیرات محیطی وابسته است. تغییرات گرمایی رطوبتی در خمیر سیمان باعث ایجاد ریز ترک ها می شوند و چنین ریز […]

ادامه مطلب