پدافندغیرعامل وسازه های ساختمانی

پدافندغیرعامل وسازه های ساختمانی پدافندغیرعامل وسازه های ساختمانی | سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سراسری همواره در معرض انواع خطرات طبیعی (زلزله و سرریل) و تهدیدات انسان ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده است. متأسفانه در کشور ما علیرغم پشت سر گذاشتن هشت […]

ادامه مطلب