کاربرددرزدربتن

کاربرددرزدربتن: کاربرددرزدربتن | درزها:درکلیه مواردی که بتن ریزی در حجم زیادویادرسطح زیادانجام می گیرد،قابل کاربردهستند. لکن کاربرداصلی درزدرسازه های آبی وازجمله مخازن است. درچنین سازه هایی ترک خوردگی دربتن علاوه برمسائل سازه ای ممکن است منجربه نشت آب شود. ازاین جهت وجوددرزبه لحاظ پیش بینی ترک محتمل واتخاذتدابیرمناسب درآن موضوع اهمیت ویژه ای می یابد. […]

ادامه مطلب