کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان

کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان | موادنانو به موادی گفته می شودکه حداقل یکی از ابعادآن(طول،عرض؛ضخامت)زیر100nm باشد. موادنانوساختارباتوجه به رفتارهای بارزی که ازخودنشان داده اندموردتوجه بخش صنعت ودانشگاه دردهه های اخیر قرارگرفته اند.دراین میان صنعت ساختمان باتوجه به نیازهای خودچه ازنظراستحکام،مقاومت ودوام ونیزکارایی بالااز استفاده کنندگان مهم موادنانو ساختاربه شمارمی رود. موادنانوآلومینابه عنوان نمونه […]

ادامه مطلب