کاربردنانوتکنولوژی دربتن

کاربردنانوتکنولوژی دربتن کاربردنانوتکنولوژی دربتن | یافتن نسلی جدیدازمصالح ساختمانی باعملکردبالاوخواصی متفاوت نسبت به خواص مصالح معمولی،هدف نهایی ازبررسی بتن درمقیاس نانواست.ازسال ها پیش استفاده ازذرات سیلیکادرابعادمیکرون به صورت وسیعی دربتن مورداستفاده قرارگرفته است.به تازگی اثبات شده است که استفاده ازذراتی درمقیاس کوچکترازمیکروسیلیس باعث افزایش مقاومت فشاری بتن گردیده وازطرفی تمامی ویژگی های یک بتن مربوط […]

ادامه مطلب