انواع بازیافت مواد پسماندساختمانی

انواع بازیافت مواد پسماندساختمانی | پسماندهای ساختمانی شامل چهار بخش پسماندهای ناشی از ساخت، پسماندهای ناشی از تخریب ساختمانها، پسماندهای ناشی از تعمیر و پسماندهای ناشی از بلایایی مانند زلزله ، انفجار و … می باشد . این چهار پسماند از منظر ماهیت و ساختار همانند هم بوده لذا اختلاف آنها در تنوع و حجم […]

ادامه مطلب