بتن های توانمندوفوق توانمند

بتن های توانمندوفوق توانمند بتن های توانمندوفوق توانمند | کاربرد بتن هاي توانمند(HPC)در سازه ها از اوایل دهه 1980میلادي آغاز شده است. بتن هاي توانمند درمقایسه با بتن هاي معمولی مقاومت بیشتري در برابرحملات شیمیایی دارند. این نوع بتن ها براي مقابله با واکنش هاي قلیایی سنگدانه ها نیز توصیه شده اند،کربناتاسیون موجب کاهش لایه […]

ادامه مطلب