بتن کفی چیست؟

بتن کفی چیست؟ | بتن گازي(کفی) ، نوعی بتن سبک هوادار است که به وسیله ي تولید کف و افزودن آن به مخلوط پایه ي حاوي ملات سیمان و یا ماسه و سیمان، تولید شده است. این بتنِ خود متراکم و جریان پذیر، به دلیل سبکی، بار زیادي را وارد نکرده، جاذب انرژي و در […]

ادامه مطلب