ساختمان وتوسعه پایدار

ساختمان وتوسعه پایدار | در حقیقت توسعه ی پایدار تنها بر جنبه ی زیست محیطی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه های اجتماعی و اقتصادی آن نیز توجه می کند. توسعه ی پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و پایداری زمانی محقق می شود که جامعه از نظر اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی […]

ادامه مطلب