نقش نانوفناوری درچوب

نقش نانوفناوری درچوب نقش نانوفناوری درچوب | در مقایسه با مواد و مصالح ساختمانی، تأثیر رطوبت روی ویژگی های مکانیکی و ابعادی چوب اهمیت بیشتری دارد؛ به دلیل اینکه چوب ویژگی جذب و دفع رطوبت (هیگروسکوپیک) دارد، قطعات خشک چوب، رطوبت را جذب کرده (تا 200درصدوزنی خود) و اگر در محیط خشک قرار گیرند، رطوبت […]

ادامه مطلب